Aktuella Projekt

AKTUELLA PROJEKT

Sjukhus & Äldreomsorg 

Capio S:t Görans sjukhus

Ett Musik & Hälsa-projekt på en äldrepsykiatrisk avdelning på St Görans sjukhus. Musikkraft besöker avdelningen på regelbundna tider varje vecka och projektet syftar till att främja patienternas välmående genom att mötas i musiken både i grupp och individuellt.

 

Huddinge sjukhus

Under 2022/23 besöker Musikkraft avdelningar inom Tema åldrande på Huddinge sjukhus. Här ges patienterna en musikalisk upplevelse där vi i stunden hittar och skapar konstnärliga uttryck tillsammans genom sång, spel och rörelse.

 

Serafen äldreboende

Musikkraft har under en längre tid haft regelbundna musikträffar både på avdelningar och i samlingslokal på Serafens äldreboende. Här är fokus på sång och hälsa där sångstunderna utformas efter boendes behov och möjligheter.  Vi bildar en kör och deltagarna får på ett lekfullt sätt utforska och utveckla sin röst genom andningsövningar, kropp och rörelse samt sjunga enkla övningar och välbekanta sånger. Här ingår även personalutbildning där personalen ges kunskap om hur musik kan användas som omvårdnad.

 

Äldreboenden

Sedan 2014 besöker Musikkraft seniorer med somatisk sjukdom och seniorer med demenssjukdom på ett flertal vård- och omsorgsboenden i Stockholm-, Norrtälje- och Uppsalaregionen. Här håller vi både i musikstunder i grupp, enskilt på rummet och har personalutbildning där vi visar på hur musik kan användas som omvårdnad. 

 

Hemtjänsten

Musikkraft erbjuder en musikstund för äldre som får vård i hemmet. Musikmöten i hemmet är ett musikprojekt i samarbete mellan Kungsholmen SDF, hemtjänsten på Kungsholmen och Musikkraft och startar under hösten 2022.  

 

Hospice/Palliativa avdelningar

Musikkraft är verksamma på olika palliativa avdelningar runt om i Stockholm.  Här utgår vi från våra musikterapeutiska kunskaper och möter patienter och anhöriga med stor lyhördhet utifrån individens/individernas behov. Här erbjuds alltifrån ett finstämt besök med sång och musik, en pratstund om kanske minnen från en dans i ungdomen på Nalen, till rytmiskt spelande till medryckande musik. Här ges möjlighet för både den sjuke och den anhöriga att få positiva minnen från en tung tid på avdelningen.

“Mycket bra både psykiskt och fysiskt. Man ser hur patienterna lever upp!”

Sjuksköterska på Huddinge sjukhus

Nyanlända 

Flyktingar från Ukraina

Ett Musik & Hälsa-projekt på akutboendet Stockholms Stadsmission Transit City för flyktingar. Musikprojektet syftar till att vara en aktivitet- och hälsofrämjande musikinsats för nyanlända barn och mammor från Ukraina. Musikkraft besöker regelbundet boendet under 2022/23.

Psykiatri & Funktionsnedsättning 

Aktivitetscenter, Vuxenenheten, Södertälje

Musikkraft har haft ett nära samarbete med aktivitetscenter (tidigare psykosenheten) i Södertälje sen ett flertal år tillbaka. Här bedriver vi regelbundna musikträffar, med musikterapeutisk förankring, i grupp med patienter som tillhör Nygårdens aktivitetscenter.

 

BUP

Musikkraft är verksamma inom barn-& ungdomspsykiatrin där vi har musikstunder för patienter i grupp. Musik kan med denna målgrupp bl.a. ha som funktion att utveckla självkänsla, kommunikation, motivation, social interaktion, minska ångest och hjälpa till att sortera, hantera och uttrycka känslor.

 

Funktionsnedsättning

Musikkraft har musikträffar med barn- & vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Musikträffarna utformas efter deltagarnas förmåga och behov. Inom detta fält arbetar vi med musikens förmåga till kommunikation, särskilt där det talade språket inte räcker till. Vi njuter även av glädjen att musicera tillsammans. Vi besöker både gruppboenden, ABF -verksamheter och dagliga verksamheter.

“Härligt att uppleva barnens glädje och glitter i ögonen när kompisarna spelade!”

Förskolepedagog i Skärholmen

Förskola/Skola 

Förskola/Skola

Musikkraft är runt på olika förskolor och skolor med interaktiva musikprogram och skapande skola. I programmen erbjuds olika sätt att kommunicera och mötas genom musiken. Vi upplever och skapar tillsammans med barnen och utforskar musikens möjligheter med alla våra sinnen. Vi provar nya spännande instrument, sjunger och spelar. Alla kan delta och gör det utifrån sina egna resurser. Programmen finns att beställa subventionerade genom Kulan i Stockholm, skapande skola genom Länsmusiken samt i Länsmusikens utbudskatalog. 

 

Förskolor i Skärholmen

Musikkraft har sedan år 2020 haft återkommande musik-projektveckor på ett flertal förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning. Genom musiken har deltagarna bl. a. utvecklat samspel och medskapande, provat nya instrument samt jobbat språkstärkande med rim, ramsor och rapp.